ការត្រួតពិនិត្យសត្វ

ដំណោះស្រាយតាមដានសត្វរបស់ Medlinket រួមមាន sphygmomanometer សត្វ, ឧបករណ៍វាស់អុកស៊ីហ្សែនរបស់សត្វ, ការស៊ើបអង្កេតអុកស៊ីសែនឈាមរបស់សត្វ, ឧបករណ៍វាស់សីតុណ្ហភាពសត្វ, ឧបករណ៍ភ្ជាប់អគ្គិសនីបេះដូងសត្វ, ប្រដាប់វាស់សម្ពាធឈាមសត្វ។ ពួកយើងដោយផ្ទាល់ ~